fbpx

Regulamin promocji pt.: „Zmieniamy zasady – darmowy przegląd sezonowy”

 

1. Warunki ogólne

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pt.: „Zmieniamy zasady – darmowy przegląd sezonowy” (zwanej dalej: „Promocją”) jest firma Jan Kosmowski Autoryzowana Stacja Obsługi Mercedes-Benz w spadku z siedzibą w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 2, 31-566 Kraków, NIP: 6760004633, REGON: 350002775 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „ASO”).

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.3. Promocja obowiązuje jedynie w ramach usług świadczonych przez ASO.

1.4. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów odwiedzających po raz pierwszy ASO (zwanych dalej: „Uczestnikami” lub każdy z osobna „Uczestnikiem”). Za Uczestnika odwiedzającego ASO po raz pierwszy uznawana będzie osoba, która przyjedzie pojazdem marki Mercedes-Benz, którego numer VIN nie widnieje w bazie pojazdów ASO. Promocja nie obowiązuje w stosunku do pojazdów, których numer VIN widnieje w bazie ASO. 

1.5. Promocja ma charakter ogólnopolski i obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Czas trwania Promocji

2.1. Promocja trwa od 7 grudnia 2020 r. do . 28.02.2021

2.2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Promocji, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny i jest nieodpłatne.

3. Zakres i przebieg Promocji

3.1. Promocja polega na:

3.1.1. Umówieniu się przez Uczestnika na wizytę z doradcą serwisowym ASO. Przed umówieniem wizyty Uczestnik podaje numer VIN doradcy serwisowemu, celem zweryfikowania, czy numer ten widnieje w bazie ASO.

3.1.2. Wizycie w serwisie ASO według następującego harmonogramu: a) przyjęcie pojazdu, b) ozonowanie, c) kontrola na stanowisku, d) podsumowanie przeglądu i sporządzenie kosztorysu ewentualnej naprawy oraz e) mycie pojazdu. 

3.2. Kontrola pojazdu wskazana w punkcie 3.1.2. litera c) obejmuje: a) sprawdzenie pojazdu na stanowisku rolkowym i na linii diagnostycznej, b) sprawdzenie działania i stanu elementów wyposażenia pojazdu, c) kontrolę elementów pojazdu pod kątem widocznych uszkodzeń, nieszczelności i luzów oraz d) test komputerowy wraz z wydrukiem błędów. 

3.3. Łączny czas wizyty to około 2,5 h.

3.4. W godzinach: 6:00 – 8:00 i 20:00 – 22:00 istnieje możliwość wykonania drobnych napraw wykrytych usterek bez umawiania dodatkowego terminu. Ocena czy dana usterka kwalifikuje się pod drobną naprawę zostanie dokonana przez mistrza warsztatu lub doradcę serwisowego ASO i nie podlega kwestionowaniu przez Uczestnika.

3.5. W przypadku wykrycia usterki w zakresie układów zawieszenia i układów hamulcowych oraz dokonania przez Uczestnika naprawy w ASO wyżej wymienionych usterek w terminie dwóch tygodni od wizyty w ramach Promocji, Uczestnik otrzyma rabat specjalny w wysokości 15%. Rabat naliczony zostanie od wykonanej pracy oraz części samochodowych. 

4. Inne Postanowienia

4.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Promocji wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Promocji informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika lub kontaktując się telefonicznie.

4.2. Wszelkie dodatkowe informacje o Promocji związane z jej funkcjonowaniem można uzyskać wysyłając wiadomość mailową na adres: serwis@kosmowski.mercedes-benz.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w trakcie jej trwania, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w […].

4.4. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.